A  A+ A+
wysoki kontrast: A A A A
Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego

CEL PROJEKTU

01.03.2016 22:21

Collège Jules-Ferry
Montaigu, France

Istituto di Istruzione Superiore Rolando da Piazzola
Piazzola sul Brenta, Italia

Zespoł Szkoł nr 11 im. ks. Jana Twardowskiego
Koszalin, Polska

 

       NAGŁÓWEK

 

Głównym celem europejskiego programu Erasmus + jest poprawa szkolenia młodzieży i ułatwienie im wejścia na rynek pracy. Naszym zadaniem jest ograniczenie przedwczesnego kończenia kształcenia zawodowego i edukacyjnego do mniej niż 10% w 2020 roku w Europie.

 

Partnerstwo szkół finansowanych przez Unię Europejską powinno umożliwić stworzenie innowacyjnych praktyk pedagogicznych, pomagając nauczycielom z różnych krajów, aby mieli możliwość wymienić się swoimi doświadczeniami i wspólnie pracować .

 

Nasz projekt " Stereotypy płci a orientacja zawodowa " łączy trzy szkoły: z Montaigu (Francja), Piazzola sul Brenta (Włochy ) i Koszalina (Polska). Jego głównym celem jest walka ze stereotypami związanymi z pracą i płcią . Rzeczywiście, większość młodych ludzi uważa, że są inne/różne miejsca pracy dla mężczyzn i dla kobiet , dlatego też, gdy muszą wybrać swoje zawodowe specjalizacje, są głównie kierowani przez te masowe stereotypy , a nie zastanawiają się, czy wybrali zawód, który ich interesuje, jest ciekawy i dobrze płatny lub gwarantuje awans społeczny. Okazuje się, że mężczyźni osiągają wysokie pozycje, a kobiety pracują głównie w niepełnym wymiarze czasu lub dostają prace nisko płatne oraz o niskiej jakości.

 

Podczas naszego trzyletniego projektu około 40 nauczycieli z trzech krajów będzie współpracować i dzielić się swoimi doświadczeniami, by stworzyć instrumentarium innowacyjnych metod nauczania, aby pomóc uczniom realizować i identyfikować stereotypy, które kierują ich sposobem myślenia . Powinno to pomóc im w dokonywaniu świadomych wyborów, dotyczących ich przyszłej pracy.

 

Projekt również powinien pomóc zwalczać złe wyniki szkolne, zwłaszcza wśród chłopców, którzy często myślą, że muszą być buntownikami i używanie siły i przemocy jest niezbędne, aby udowodnić swoją wartość. Takie zachowanie jest kolejnym efektem stereotypów związanych z płcią i prowadzi wielu chłopców do trudnej sytuacji szkolnej/naukowej.

 

Zestaw narzędzi, który stworzymy, będzie testowany z uczniami naszych szkół, biorących udział w tym projekcie. Będzie on dostępny dla wszystkich nauczycieli w Internecie na specjalnej stronie internetowej. W połowie trwania projektu mamy nadzieję zaobserwować większą równowagę między wyborami różnych ścieżek edukacyjnych dziewcząt i chłopców z  naszych szkół .

 

24 uczniów z każdej szkoły odbędzie tygodniową podróż do miast partnerskich : Koszalina w kwietniu 2016 roku, Piazzola sul Brenta w 2017 i Montaigu w roku 2018.

 

W istocie program Erasmus + ma na celu rozwój poczucia zmienności, obywatelstwa europejskiego, poszerzanie znajomości języków obcych i znajomości różnych kultur.

 


W JĘZYKU ANGIELSKIM:


Our Erasmus+ project : Tackling stereotypes

The main goals of the European Erasmus+ programme are to improve the youth's training and make easier the entry in labour market. The challenge is to reduce the early leaving from vocational and educational training to less than 10% in 2020 in Europe.
The school partnerships funded by the European Union should enable to create inovative teaching practice by helping teachers from different countries to exchange about their experiences and work together.

Our project is called " Gender Stereotypes and career choices " and brings together three schools from Montaigu (France), Piazzola sul Brenta (Italy) and Koszalin (Poland). Its main goal is to fight against stereotypes about jobs and gender. Indeed, most of the young people consider that there are jobs for men and jobs for women. Therefore, when they have to choose their vocationnal specialities, they are guided by these mass clichés, and they don't wonder if the job they have chosen is interesting for themselves, well-paid and guarantees a social advancement. Finally, men reach high positions and women get part-time, low-paid and poor quality jobs.

During our three-year project, about 40 teachers from the three countries will work together and share their professional practices to create a toolbox of inovative teaching methods to help pupils to realize and identify the stereotypes which guide their way of thinking. It should help them to make informed choices of their future job.
It also should fight against bad school results, especially for male pupils who often think that they must be rebels and use strength or violence to prove their value. This behaviour is another effect of gender stereotypes and leads many boys to a difficult scolarship.
The toolbox that we will build will be tested with the pupils of our schools involved in our project. It will be online on a dedicated website for all the teachers. In a medium term we hope to observe a better balance between girls' and boys' choices in our schools' different educational paths.

24 pupils from each school will also make a journey for a week in a partner's town : Koszalin in april 2016, Piazzola sul Brenta in 2017 and Montaigu in 2018. Indeed the Erasmus+ programme aims to develop taste of mobility,  the feeling of European citizenship, the knowledge of foreign languages and cultures.

 


W JĘZYKU FRANCUSKIM:


Notre projet Erasmus+ : Combattre les clichés

Le programme européen Erasmus+ a pour objectif principal d'améliorer la formation des élèves afin de faciliter leur entrée dans le monde du travail. Il s'agit en particulier de réduire le décrochage scolaire à moins de 10 % en 2020.
Pour y parvenir, l'Union européenne a décidé de financer les partenariats entre des écoles européennes, pour aider les professeurs à échanger leurs expériences et leurs pratiques d'enseignement et construire ensemble des programmes et des activités pédagogiques destinés à améliorer les résultats scolaires des élèves.

Notre projet européen, intitulé « Stéréotypes de genre et orientation professionnelle », a les mêmes objectifs : lutter contre le décrochage scolaire, aider les élèves à construire des choix d'orientation raisonnés et ambitieux, et favoriser leur insertion et leur parcours professionnels. Le Collège Jules-Ferry, coordinateur du partenariat, collaborera durant trois ans (2015-2018) avec une école italienne, L'Istituto di Istruzione Superiore de Piazzola sul Brenta (Vénétie), et une école polonaise, le Groupe scolaire n° 11 Jan-Twardowski de Koszalin (Poméranie occidentale), pour créer et expérimenter des outils pédagogiques innovants.

L'originalité de notre projet réside dans son thème : les effets que produisent sur les élèves leurs représentations stéréotypées des places et des rôles de la femme et de l'homme dans la société, effets sur les choix d'orientation d'une part, et sur le comportement et les résultats scolaires d'autre part.
En effet, la plupart des filles et des garçons ne choisissent pas leur avenir professionnel en réfléchissant à l'exercice de la profession, aux savoirs, savoir-faire et savoir-être requis, aux perspectives d'emploi, à la rémunération ou aux possibilités d'évolution de carrière. Leur choix est d'abord fondé sur les représentations inconscientes collectives qui unissent des métiers à un sexe, et valorisent ou dévalorisent celui ou celle qui les exercent. Conséquences : les garçons obtiennent les postes de pouvoir, les filles s'orientent vers des professions précaires et mal payées. Et la mixité comme l'égalité professionnelles ne progressent pas.
Par ailleurs, la mise en évidence de comportements liés au genre pourra être aussi un instrument de lutte contre la difficulté scolaire, en particulier auprès des garçons, qui s'identifient très souvent à des modèles rebelles, considèrent la force et la transgression comme des preuves de leur valeur et de leur masculinité, et compromettent ainsi leur réussite scolaire.
Une quarantaine d'enseignants français, italiens et polonais vont donc se réunir dans les trois écoles, travailler en commun, échanger leurs expériences et fabriquer des documents pédagogiques qui fourniront aux formateurs des outils pour atténuer les effets des stéréotypes de genre, et permettront aux élèves de prendre conscience de ces stéréotypes qui les conditionnent et limitent l'expression de leurs véritables compétences et de leur personnalité. L'objectif est d'aider les élèves à opérer un choix raisonné, critique et personnel de leur métier futur. 
Durant trois ans, ces outils seront expérimentés par les classes impliquées dans les activités. Ils seront mis en ligne sur un website dédié que nous créerons, et seront accessibles à tous.

Enfin, 24 élèves de chaque école feront un séjour d'une semaine chez l'un des partenaires : à Koszalin en avril 2016, à Piazzola sul Brenta au printemps 2017, à Montaigu en 2018. En effet, le programme Erasmus+ vise aussi à développer chez les jeunes le goût de la mobilité, la découverte et le respect des autres cultures, le sentiment de citoyenneté européenne et les compétences en langues étrangères.

zdjęcie z gazety
 Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego
75-679 Koszalin
ul. Jabłoniowa 23
tel. 94 345 88 80

e-mail: sekretariat@zs11.koszalin.pl
Zdjęcie jednostki